Projecten

Promeco heeft ongeveer 25 subirrigatieprojecten voorbereid. Op deze pagina meer info over een paar van die projecten.

Boer Bier Water

Op initiatief van Bavaria is er een subsidieregeling tot stand gekomen waarbij het gezuiverde proceswater van Bavaria hergebruikt wordt voor subirrigatie van de hogere zandgronden in de omgeving: Boer Bier Water. Promeco heeft samen met Emonds Drainage de aanbesteding gewonnen om de systemen bij de agrarische ondernemers aan te leggen. Inmiddels hebben we bij acht ondernemingen subirrigatiesystemen aangelegd. Het was mooi om in Nieuwe Oogst te mogen lezen dat het gewas bij een van de agrariërs fris en groen erbij stond na de hete zomer van 2018; zie dit artikel.

Bufferboeren

Drinkwaterleidingbedrijf Brabant Water spoelt regelmatig zijn filters. Het spoelwater is na behandeling weliswaar niet meer geschikt als drinkwater, maar kan wel uitstekend dienstdoen als water om te subirrigeren. In opdracht van Brabant Water heeft Promeco een technisch plan gemaakt om dit water duurzaam aan grondwater toe te voegen op meerdere percelen, met behulp van een persleiding en een subirrigatiesysteem. Op verzoek van Emonds Drainage hebben we diverse plannen uitgewerkt om subirrigatiesystemen toe te passen; wordt vervolgd. Meer info op deze pagina van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

H-WodKa

Over een heel jaar genomen is er in Nederland per saldo een neerslagoverschot, stelt H-Wodka (Stichting Hoeksche Waard Op De Kaart). De stichting verbetert door innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw en schept tegelijk voorwaarden voor behoud en ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden. Samen met Heerschap Drainage heeft Promeco opdracht gekregen om het ontwerp, de aanleg en bediening voor vier aangesloten ondernemers te verzorgen.

Boer Zoekt Water

Voor de familie Ulen in Asten-Heusden legde Emonds Drainage een subirrigatiesysteem aan over een oppervlakte van bijna 50 hectare, verdeeld over 11 compartimenten. Promeco is door het drainagebedrijf benaderd voor het ontwerp en de berekeningen. Voor acht percelen verzocht de familie vervolgens Promeco om modulerende toevoerregelingen te leveren en in bedrijf te stellen. Meer informatie hier, op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.